Privacyverklaring

Wij van Synbra Holding B.V. en alle aangesloten bedrijven ('Synbra') nemen uw privacy serieus en hanteren een strikt privacybeleid. In sommige gevallen moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken. Voor de bescherming van uw privacy hebben wij de volgende basisregels vastgelegd:
 1. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met zorg. We beperken het gebruik van uw
  gegevens en beschouwen uw gegevens altijd als vertrouwelijk
 2. We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen en
  ervoor te zorgen dat onze leveranciers hetzelfde doen.
 3. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere
  relevante privacyregels en ‐voorschriften.

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.


Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om (mogelijk) een overeenkomst met u aan te gaan.
Als u klant wilt worden van Synbra, hebben we enkele van uw persoonlijke gegevens nodig, zoals contactgegevens. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u en / of uw rol binnen uw bedrijf te identificeren en om ervoor te zorgen dat wij u de juiste producten of diensten kunnen leveren.

b. Om onze relaties met u te behouden en om ons contract uit te voeren.
We hebben soms uw persoonlijke gegevens nodig om ons contract met u uit te voeren.
Wanneer u onze klant bent, willen we ook graag contact houden en mogelijk uw (bedrijfs)contactgegevens gebruiken voor dat doel. Onze verkopers kunnen ook aantekeningen maken van de persoonlijke informatie die u met hen deelt.

c. Om contracten uit te voeren en relaties te onderhouden met onze leveranciers.
We gebruiken ook persoonlijke gegevens om contact te houden met onze leveranciers en om contracten met hen uit te voeren. In bepaalde gevallen zullen we persoonlijke gegevens van de werknemers van onze leveranciers moeten gebruiken, omdat we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen of omdat we mensen moeten identificeren voor veiligheidsdoeleinden.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
Om u te voorzien van producten en diensten van hoge kwaliteit, ontwikkelen en verbeteren wij onze productie voortdurend. In bepaalde gevallen zullen we persoonsgegevens voor dit doel verwerken, bijvoorbeeld in verband met klachten van klanten.

e. Voor promotie‐ en marketingdoeleinden.
Synbra kan uw persoonlijke (contactgegevens) gegevens gebruiken voor promotie‐ en marketingdoeleinden van Synbra. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat u misschien interessant vindt of om uw feedback te vragen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten via privacy@synbra.com. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of delen voor commerciële doeleinden van derden.

We verzamelen ook indirect informatie van u, van het apparaat dat u mogelijk gebruikt wanneer u met een van onze websites communiceert. Dit kan uw geografische locatie omvatten, die bijvoorbeeld vereist kan zijn om onze site in een bepaalde taal aan u te presenteren. We kunnen ook informatie verzamelen van cookies die op uw computer of uw apparaat zijn geplaatst. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

Derden

Synbra verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan externe partijen die wij inhuren om namens ons gegevens te verwerken, voor de doeleinden zoals hierboven vermeld of aan derden die noodzakelijkerwijs bij die processen betrokken zijn. Dergelijke externe partijen kunnen zijn:

 • Leveranciers van softwaretoepassingen
 • Marketingbedrijven
 • Transportbedrijven

We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld door overeenkomsten voor gegevensverwerking aan te gaan).

In bepaalde gevallen kan Synbra worden geconfronteerd met een wettelijke verplichting om persoonsgegevens aan de autoriteiten te verstrekken. We zullen dergelijke verzoeken altijd met de grootste zorg bekijken.

In alle andere gevallen zullen we u om uw toestemming vragen, die u op elk moment kunt weigeren of intrekken.

 

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. We nemen beveiligingsmaatregelen (technisch en organisatorisch) om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, manipulatie, verlies, vernietiging of ongeoorloofde publicatie. Deze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkeling. Onze medewerkers zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.

We zorgen ervoor dat onze leverancier aan dezelfde normen voldoet.

 

Bewaartermijn

Synbra slaat uw gegevens niet langer op dan wij wettelijk verplicht zijn of nodig achten. De exacte bewaartijd van gegevens hangt af van het type gegevens en het doel waarvoor het is verzameld.

Wanneer we uw gegevens niet langer hoeven op te slaan, zullen we ervoor zorgen dat deze volledig worden verwijderd en met de grootste zorg, indien van toepassing gebeurt dit door gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven.

Het is mogelijk dat we in het verleden gegevens hebben verzameld die niet (of niet langer) in onze systemen mogen voorkomen. Door bewaarbeleid toe te passen proberen we dergelijke gegevens zoveel als zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verwijderen.

 

Uw rechten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@synbra.com. U heeft ook altijd de volgende rechten:

 • Recht op toegang
  U hebt het recht om te weten of wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke gegevens dat zijn. U hebt ook het recht om te weten voor welke doeleinden wij uw gegevens verwerken en met wie we uw gegevens delen. We kunnen u een kopie van uw eigen gegevens bezorgen. De persoonlijke gegevens van anderen zijn in dergelijke documenten niet zichtbaar.
 • Recht op rectificatie
  U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of toe te voegen als deze niet correct of onvolledig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht om te wissen ('recht om te worden vergeten')
  U hebt het recht om Synbra te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Synbra moet aan dit verzoek voldoen als:
 1. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden
  waarvoor ze zijn verzameld;
 2. De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 3. De verwerking was gebaseerd op uw toestemming en u hebt uw toestemming ingetrokken;
 4. Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen;
 5. De gegevens worden verwerkt als onderdeel van profilering waar u een legitiem bezwaar
  tegen heeft.
 • Recht op beperking van verwerking
  U hebt recht op beperking van verwerking als een van de volgende situaties van toepassing is:
 1. U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens;
 2. De verwerking is onwettig en u bent tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 3. Synbra heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door u vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking als onderdeel van profilering en wacht op verificatie van de legitimiteit van de verplichting.

 

Recht op bezwaar

U hebt het recht om in bepaalde gevallen en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt in alle gevallen binnen 4 weken een antwoord van ons.


Het wijzigen van de privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring indien nodig wijzigen. Kom hier van tijd tot tijd terug om op de hoogte te blijven van de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens.


Contact

Heeft u nog steeds vragen over uw privacy van deze verklaring? Neem contact op met onze Privacy Officer via privacy@synbra.com.